ICC is coming ...

Website Trung tâm Thông tin - Truyền thông Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
đang trong quá trình hoàn thiện.